Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας 2022-2023

 Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2022-2023)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονταισημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

Επωνυμία: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Κωδικός: 3707010

Διεύθυνση: ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ

Τηλέφωνο: 2541081477

Email: gymgenis@sch.gr

Σχολικό Έτος:  2022-2023

Αριθμός μαθητών :    (7 ΤΜΗΜΑΤΑ)

Αριθμός Εκπαιδευτικών :

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

1.Διδαςκαλία, μάθηση και αξιολόγηση: εξαιρετική λειτουργία(Αξιολόγηση:  4 )

   Κατά το τρέχον σχολικό έτος ,όπως κάθε χρόνο, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας σχεδίασαν τη διδασκαλία των μαθημάτων τους σε ετήσια βάση για κάθε διδακτική ώρα. Αξιοποίησαν τις γνώσεις τους και εφήρμοσαν τη διαφοροποιημένη διδασκαλία και ενθάρρυναν τους μαθητές/-τριες  να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία της μάθησης και αξιοποίησαν τη διαθέσιμη τεχνολογία. Σε κάθε περίπτωση  έλαβαν υπόψη τους τα χαρακτηριστικά, το περιβάλλον και τις συνθήκες ζωής των παιδιών, που μπορεί να επηρεάζουν τη μάθησή τους.  Εκτός από τη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου, ενίσχυσαν και τις  ήπιες  δεξιότητες  των μαθητών/-τριών, επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητα συνεργασίας, ενσυναίσθηση, ευελιξία, προσαρμοστικότητα κ. ά. . Επιπλέον αξιοποίησαν την υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή  του σχολείου και ενέταξαν την Τεχνολογία και Πληροφορική στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και εν γένει στη σχολική ζωή .Έσκυψαν με ενδιαφέρον στην ατομική πρόοδο των μαθητών/-τριών και αξιοποίησαν μεθόδους/τεχνικές και εργαλεία  αξιολόγησης ανάλογα με τους στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος  και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ.

  Τεκμήρια:  ιστοσελίδα του σχολείου, email του σχολείου, βιβλία ύλης,Θέματα διαγωνισμάτων και εξετάσεων περιόδου Ιουνίου, έλεγχοι προόδου μαθητών

 

2. Φοίτηση – σχολική διαρροή: εξαιρετική λειτουργία ( 4 )

   Από την έναρξη του σχολικού έτους στο σχολείο εφαρμόστηκαν  διαμορφωμένες πρακτικές (διαδικασίες, μέτρα, παρεμβάσεις) για τη διασφάλιση της συστηματικής φοίτησης των μαθητών/-τριών και την αντιμετώπιση προβλημάτων φοίτησης και σχολικής διαρροής.

  Μάλιστα,  είχε σχεδιαστεί και υλοποιήθηκε επιτυχώς δράση για το σχολικό έτος 2022-2023 η οποία αξιολογήθηκε ως εξαιρετική. Ως προς αυτό, ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί ότι έγινε πιο συχνή- σε πολλές περιπτώσεις καθημερινή -  η επικοινωνία  με τους γονείς – κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας. Επιπλέον, δρομολογήθηκε η λειτουργία τμημάτων ΖΕΠ, τα οποία είχαν εμφανέστατα θετικά αποτελέσματα και θα συνεχίσουν να λειτουργούν και για το ερχόμενο σχολικό έτος. Ακόμη, διερευνήθηκαν και περεταίρω οι αδυναμίες και οι ανάγκες των μαθητών μέσω ερωτηματολογίου. Συν τοις άλλοις υλοποιήθηκαν δράσεις, όπως τα χελιδονίσματα από κοινού με τα Δημοτικά Σχολεία προέλευσης των νέων μαθητών/ τριών μας και ο ημερήσιος περίπατος του Δημοτικού Σχολείου Γενισέας  στο σχολείο μας,  ώστε να γνωρίσουν οι μελλοντικοί  μας μαθητές /-τριες τον χώρο του σχολείου μας και να ‘ρθουν σε μια πρώτη επαφή με τους  μαθητές/-τριες και τους εκπαιδευτικούς μας.   Ωστόσο, σημειώθηκε για άλλη μια φορά ότι είναι αναγκαία η συνεχής παρακολούθηση του θέματος της φοίτησης και σχολικής διαρροής και αποφασίστηκε να υλοποιηθεί σχέδιο δράσης για την πρόληψη τυχόν μαθητικής διαρροής για το σχολικό έτος 2023 - 2024.

 Τεκμήρια: φύλλα απουσιών, ενημερωτικά έντυπα,  sms, email, που έχουν αποσταλεί στους γονείς, αρχείο καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων προς τους γονείς.  Έκθεση αποτίμησης του σχετικού  σχεδίου δράσης

 

3. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών: εξαιρετική λειτουργία ( 4 )

  Σχετικά με τις σχέσεις που αναπτύσσονται  στο σχολείο μεταξύ των μαθητών/-τριών, στην οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας, σε θέματα επικοινωνίας,   αλληλοεκτίμησης  και  αμοιβαίας εμπιστοσύνης   μεταξύ   τους, σε ό ,τι  αφορά συνολικά στη βελτίωση του κλίματος και την ενίσχυση των σχέσεων των μαθητών/-τριών στη σχολική τους  ζωή, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ενίσχυαν και κατά το τρέχον σχολικό έτος τους δίαυλους επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/-τριών και καλλιεργούσαν στην τάξη κλίμα συμμετοχικότητας και συλλογικότητας, ενθάρρυναν  τους μαθητές/-ήτριες να συμμετέχουν σε συλλογικές εργασίες και δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις, για αποτελεσματική συνεργασία  σε ομάδες  για όλα τα θέματα της σχολικής ζωής. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί με τη βοήθεια των συμβούλων σχολικής ζωής του σχολείου μας μεριμνούσαν, ώστε  να γίνονται όλοι/-ες οι μαθητές/-ήτριες αποδεκτοί  από  τους συμμαθητές   τους   και   τις   συμμαθήτριές   τους   ανεξάρτητα   από   την   εθνική   τους καταγωγή, το χρώμα τους ή τις μαθησιακές δυσκολίες που έχουν και διαχειρίζονταν για άλλη μια χρονιά  τα προβλήματα  συμπεριφοράς των  μαθητών/-τριών στον χώρο του σχολείου με ευαισθησία, διακριτικότητα, αλλά και την απαιτούμενη συνέπεια.

Για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα υλοποιήθηκε σχέδιο δράσης κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022-2023 και αξιολογήθηκε ως εξαιρετική η λειτουργία του. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης ενισχύθηκε η κριτική αυτοπαρατήρηση των μαθητών/-τριών, διερευνήθηκαν οι ήδη διαμορφωμένες μεταξύ τους σχέσεις , ενημερώθηκαν οι μαθητές/τριες για θέματα σχετικά με τις μαθητικές σχέσεις και βοηθήθηκαν , ώστε να βελτιώνονται  οι μεταξύ τους σχέσεις  και να γίνεται πιο ομαλή η προσαρμογή των μαθητών της Α τάξης . Γίνονταν τακτικές συνεδριάσεις των συμβούλων σχολικής ζωής με μαθητές/-τριες, υλοποιήθηκε η βιωματική δράση «Γυμνάσιο ερχόμαστε» από ψυχολόγο, η δράση «Υιοθετώντας ένα Πρωτάκι» από μαθητές αλλά και  πολλές δράσεις, επιμορφώσεις και άλλα. Σημειώνεται για άλλη μια φορά ότι είναι αναγκαία η συνέχιση όλων των παιδαγωγικών πρακτικών που ακολουθήθηκαν με επιτυχία για την πρόληψη και τη διαχείριση εντάσεων οι συγκρούσεων στις μαθητικές σχέσεις.

Τεκμήρια : αλληλογραφία και πρακτικό του σχολείου, Έκθεση αποτίμησης του σχετικού σχεδίου δράσης

 

4.Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών: εξαιρετική λειτουργία(4)

  Για το σχολικό έτος 2022 – 2023 έγινε με τη συμβολή όλων για άλλη μια χρονιά επίμονη προσπάθεια  με σκοπό τη διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης, συνεργασίας, σεβασμού, αξιοκρατίας  και υποστήριξης μεταξύ μαθητών – εκπαιδευτικών. Τηρήσαμε την αρχή για συνδιαμόρφωση των κανόνων του σχολείου, της σχολικής ζωής και τήρησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σχολείου,  οποίος έχει γνωστοποιηθεί στους μαθητές και  γονείς.  Οι εκπαιδευτικοί, στο σύνολό τους σχεδόν είναι εκπαιδευτικοί με πολλά χρόνια υπηρεσίας και με οργανική θέση στο σχολείο, έχουν ενδελεχή γνώση των χαρακτηριστικών και του ιστορικού των μαθητών τους και των οικογενειών τους, δείχνουν ενδιαφέρον για τα ενδιαφέροντα και τις εξωσχολικές δραστηριότητές τους, είναι υποστηρικτικοί, και προωθούν δράσεις που προάγουν τη συνεργασία. Παρέχουν στους μαθητές/-τριες ευκαιρίες να παρουσιάσουν τα θέματα που τους απασχολούν, επιβραβεύοντας, ταυτόχρονα, κάθε θετικό στοιχείο τους. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου, εξακολουθούσε να  ρυθμίζει  θέματα σχέσεων εκπαιδευτικών και μαθητών.

Τεκμήρια: ιστοσελίδα του σχολείου όπου έχει αναρτηθεί ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου,αλληλογραφία και πρακτικό του σχολείου

 

5. Σχέσεις σχολείου-οικογένειας: εξαιρετική λειτουργία ( 4 )

 Με την οργάνωση και εφαρμογή για άλλη μια χρονιά διαδικασιών που διευκολύνουν την επικοινωνία, όπως email, ιστοσελίδα του σχολείου, facebook του σχολείου, SMS και τηλεφωνική επικοινωνία, συναντήσεις δια ζώσης ή διαδικτυακές βάσει προγράμματος αλλά και αποστολή δηλώσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή των παιδιών σε δραστηριότητες, προγράμματα κλπ, έχουν επιτευχθεί εξαιρετικές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογενειών. Το σχολείο ενημερώνει συστηματικά και υπεύθυνα όλους τους γονείς/κηδεμόνες για την επίδοση και πρόοδο των παιδιών τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως ορίζει η νομοθεσία. Ο κάθε καθηγητής ορίζει εβδομαδιαία δύο ώρες στις οποίες δέχεται δια ζώσης τους γονείς ή τους ενημερώνει τηλεφωνικά. Επιπλέον, χάρη στην υλοποίηση της δράσης για πρόληψη της σχολικής  διαρροής/ διακοπής της φοίτησης η συχνή -  πολλές φορές – καθημερινή επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/-τριών μας ενίσχυσε περεταίρω τις σχέσεις του σχολείου με τις οικογένειες.

Τεκμήρια:  ιστοσελίδα του σχολείου, email του σχολείου.

Θετικά σημεία: Θετικά όλα τα σημεία του σχολείου ως προς τους άξονες  Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση, Σχολική διαρροή-φοίτηση, Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών, Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών, Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

 Σημεία προς βελτίωση: Βελτίωση ως προς τους άξονες: α. Σχολική διαρροή – Φοίτηση: νέο σχέδιο δράσης, προκειμένου να παρακολουθείται το θέμα και να συνεχιστεί προληπτικά η προσπάθεια ελέγχου ενδεχόμενης διαρροής ή διακοπής φοίτησης και  β. Σχέσεις σχολείου –οικογένειας: νέο σχέδιο δράσης, ώστε να επανέλθουμε στην επιθυμητή δια ζώσης επαφή με τους γονείς- κηδεμόνες που είχε περιοριστεί λόγω ειδικών συνθηκών covid 19

Διοικητική λειτουργία

6. Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας: εξαιρετική λειτουργία (Αξιολόγηση: 4)

Η λειτουργία του σχολείου ρυθμίζεται βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται μέσω συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών  και έτσι γίνονται διακριτοί οι ρόλοι και οι ευθύνες όλων. Υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και σχολείου και εκπαιδευτικών και Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Ακολουθείται ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου και επιπλέον το προσωπικό ενημερώνεται έγκαιρα και έγκυρα και ανελλιπώς από τη διεύθυνση του σχολείου σχετικά με τη νομοθεσία. Όπως κάθε   χρόνο έγιναν προσπάθειες για την αναβάθμιση και τη συνεχή συντήρηση και φιλοτέχνηση του σχολικού  κτιρίου και τη φροντίδα του αύλειου χώρου αλλά και της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου,  μέσω της χρηματοδότησης από τον Δήμο Αβδήρων αλλά και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων/κηδεμόνων του σχολείου. Η λειτουργία του άξονα για το σχολικό έτος 2022 - 2023 αξιολογείται ως εξαιρετική, ωστόσο,  η καλύτερη οργάνωση, μια  πιο ευέλικτη διαχείριση και η συνολικότερη αναβάθμιση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ( facebook )  και στην ιστοσελίδα του σχολείου είναι σημεία που πρέπει να προσεχθούν περισσότερο.  

 Τεκμήρια: Πρακτικά συνεδριάσεων για τον κανονισμό, παιδαγωγικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, ενημερωτικά email που έχουν αποσταλεί από τη Διεύθυνση του σχολείου.

7. Σχολείο και κοινότητα: εξαιρετική λειτουργία (Αξιολόγηση: 4)

  Υπήρχε καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2022 - 2023 επικοινωνία και συνεργασία με τα σχολεία προέλευσης (δημοτικά) των μαθητών του σχολείου για περιπτώσεις μαθητών που ήδη φοιτούν στο σχολείο μας και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής αλλά για περιπτώσεις μαθητών που πρόκειται να εγγραφούν στο σχολείο μας αλλά θεωρείται πιθανό το ενδεχόμενο διαρροής. Επίσης υπάρχει συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων erasmus και etwinning. Τέλος,  το σχολείο μας συνεργάζεται εξαιρετικά με την Δ. Δ. Ε. Ξάνθης  με το ΚΕΣΥ, με τον Δήμο και τη σχολική επιτροπή και αξιοποιεί τις τεχνολογίες για την προβολή και δημοσιότητα του σχολείου και των καλών πρακτικών του μέσω της ιστοσελίδας και γενικά είναι σχολείο ανοιχτό προς την κοινωνία. Σχετικά με την προβολή έχει ήδη επισημανθεί ότι είναι ένα σημείο που πρέπει να προσεχθεί περισσότερο.

 Τεκμήρια: τηλεφωνική επικοινωνία, πρακτικά συνεδριάσεων, βεβαιώσεις συμμετοχής  σε επιμορφώσεις και ενημερωτικές συναντήσεις, στοιχεία επικοινωνίας μέσω email, ιστοσελίδα και facebook του σχολείου.

Θετικά σημεία: Θετικά όλα τα σημεία του σχολείου ως προς τους άξονες: α.  Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας και β. Σχολείο και κοινότητα.

Σημεία προς βελτίωση: στον άξονα Σχολείο και κοινότητα.

   Επιδίωξη του σχολείου ήταν  η συνέχιση της συνεργασίας  με εκπαιδευτικούς φορείς, όπως το Δημοκτρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με το οποίο είχε προηγηθεί η συνεργασία  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022, ωστόσο, η μεγάλη πληθώρα δράσεων δεν μας άφηνε τα χρονικά περιθώρια. Οπότε για το σχολικό έτος 2023 – 2024 μπαίνει σε πρώτη προτεραιότητα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

8. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις: εξαιρετική λειτουργία (Αξιολόγηση: 4)

   Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ένας από τους άξονες για τους οποίους υπάρχει μεγάλη προθυμία για συμμετοχή εκ μέρους των εκπαιδευτικών.  Υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η ενδοσχολική επιμόρφωση που έγινε με πρωτοβουλία του Διευθυντή. Επίσης καθολική ήταν η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου στην ενδοσχολική επιμόρφωση που έγινε στο πλαίσιο των δράσεων που υλοποιήθηκαν με σκοπό τη βελτίωση των αξόνων λειτουργίας του σχολείου που είχαν επιλεγεί με βάση την περσινή έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης. Τέλος, καθολική ήταν και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου στις επιμορφωτικές συναντήσεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου.

 Τεκμήρια: Πρακτικά στα βιβλία Πράξεων του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων  και βεβαιώσεις παρακολούθησης

9. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα: εξαιρετική λειτουργία(Αξιολόγηση: 4)

   Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του σχολείου συμμετείχαν ενεργά στα Ευρωπαϊκά προγράμματα erasmus και e-twinning που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2021-2022 και συνεχίστηκαν και κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Τεκμήρια: πρακτικά συνεδριάσεων για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα

Θετικά σημεία: Θετικά όλα τα σημεία του σχολείου ως προς τον άξονα  Συμμετοχή του προσωπικού σε εθνικά και ευρωπαϊκά  προγράμματα

 

 

 

 

 

2023-2024 Γυμνάσιο Γενισέας.  Drupal 7     Υποστήριξη Ιστοσελίδας: Λάκκα Ειρήνη ΠΕ0401